Preambuła

 Sklep Internetowy funkcjonujący pod adresem www.sklep.rolla.pl (zwany dalej: „Sklep Internetowy”) jest platformą prowadzoną przez Marcina Dudę, działającego pod firmą Marcin Duda Rolla”, z siedzibą pod adresem: ul. Karola Szymanowskiego 20 lok. 12, 87-100 Toruń, NIP: 9491580105, REGON: 240886472 (zwanego dalej: „Sprzedawcą”).

 

§ 1

Postanowienie Ogólne 

 1.       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w Sklepie Internetowym” (zwanej dalej: „Klientem”), uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  
 2.       Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3.       Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania za jego pośrednictwem zamówień niezbędny jest:
 4.        komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 5.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

 

§ 2

Rejestracja i logowanie 

 1.       Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klienci mają możliwość założenia Konta. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
 2.        wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu Internetowego lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej ustalenie hasła, a także wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, bez uzupełnienie których zawarcie umowy sprzedaży Produktów będzie niemożliwe. Obligatoryjne są następujące pola: imię i nazwisko, adres (w tym: ulica i nr budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3.       zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4.       Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta.
 5.       Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 6.       Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginuoraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu Internetowego. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 7.       Klient może usunąć swe konto w Sklepie Internetowym w każdym czasie poprzez wybranie opcji „usuń konto” na odpowiedniej podstronie.
 8.       Rejestracja w Sklepie Internetowym jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 

§ 3

Składanie zamówień 

 1.       Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej w paragrafie 2.
 2.       Internauta może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3.       Aby za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupić produkty Klient powinien dodać poszczególne towary do „koszyka”.
 4.       Po wybraniu wszystkich towarów, Klient powinien przejść na podstronę „koszyka” oraz kolejno:
 5.        określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy i całkowitą cenę towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)
 6.       potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a następnie kliknąć „dalej”.
 1.       Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep Internetowy, Klient powinien kliknąć „Kupuję i płacę”.
 2.       Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w "koszyku", po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd.
 3.       Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 7, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji Konta lub dokonywaniu zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia) – potwierdzenie zgłoszenia.
 4.       Sprzedawca po otrzymaniu oferty może podejmować czynności celem weryfikacji tożsamości Klienta, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5.       Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Produktu(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta lub dokonywaniu zamówienia. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego Regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także kopię zamówienia.
 6.   Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 7, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia), o której mowa w ust. 9.
 7.   Sprzedawca może odmówić akceptacji oferty (zamówienia) w szczególności w przypadku gdy:
 • brak towaru w magazynie,
 • zamówienie nie zawiera danych niezbędnych dla jego realizacji,
 • weryfikacja danych Klienta się nie powiodła,
 • istnieje uprzedni spór co do płatności o czym poinformuje Klienta telefonicznie lub wysyłając wiadomość na podany przez niego adres mailowy.
 1. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 2. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 3. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 5. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 7 regulaminu.
 6. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
 7. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 13-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §  10 regulaminu.
 8.   W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.
 10. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 11. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany za pośrednictwem kuriera na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, dostarczany do wybranego paczkomatu InPost lub przekazany do odbioru osobistego w sklepie Rolla przy ul. Karola Szymanowskiego 20 lok. 12 w Toruniu.

 

§ 4

Ceny

 1.       Ceny wskazane na stronie Sklepu Internetowego są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
 2.       Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie Sklepu Internetowego, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, które są płatne osobno.
 3.       Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 4.       Sprzedawca informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym położonym na ul. Karola Szymanowskiego 20 lok. 12, 87-100 Toruń  nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie Sklepu Internetowego i odwrotnie.
 5.       Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7.       Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5

Formy płatności 

 1.       Klient może dokonać płatności:
 2.        przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3.       kartami płatniczymi za pośrednictwem upoważnionych serwisów,
 4.        za pomocą upoważnionych serwisów przeznaczonych do obsługiwania płatności elektronicznych;
 5.       za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 6.        w kasie sklepu stacjonarnego Rolla znajdującego się przy ul. Karola Szymanowskiego 20 lok. 12 w Toruniu (w przypadku zamówienia towaru do lokalu sklepu),
 7.       płatność z wykorzystaniem kredytu ratalnego CA Raty.
 8.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
 9.        co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
 10.       co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do paczkomatu inPost.

 

§ 6

Dostawa

 1.       Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Klienta na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.sklep.rolla.pl Klient wybiera sposób dostawy.
 2.       Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:
 3.        firmy kurierskiej;
 4.        Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o;
 5.         albo do sklepu Rolla przy ul. Karola Szymanowskiego 20 lok. 12 w Toruniu.
 6.       Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wybranego paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 7.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 8.       W przypadku wybrania przez Klienta dostawy do sklepu Rolla (mieszczącego się w Toruniu przy ul. Karola Szymanowskiego 20 lok. 12) w momencie doręczenia przesyłki do sklepu Klientowi zostanie wysłany na podany przez niego uprzednio adres e-mail powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki lub zostanie on o tym poinformowany telefonicznie.
 9.       W przypadku nieodebrania przesyłki ze sklepu Rolla w terminie do 14 dni kalendarzowych Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 10.       Sprzedawca zobowiązuje się dołączyć do każdego zamówienia właściwy dowód zakupu (fakturę).

 

§ 7

Prawo odstąpienia 

 1.       Klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia dostępny pod linkiem: oświadczenie)
 2.       Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg:
 3.        od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 4.       od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 5.       Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach umów:
 6.        o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11.       Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.
 12.       W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym.
 13.       Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 14.       Sprzedawca dokona zwrotu należności Klientowi w trybie określonym w § 10

 

§ 8

Warunki reklamacji 

 1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2.       Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3.       W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji do siedziby Sprzedawcy.
 4.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5.       Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

§ 9

Warunki Gwarancji

 1.       Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2.       W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 3.        korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy;
 4.       korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8. regulaminu.

 

§ 10

Zwrot należności

 1.       Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2.        zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem lub firmy kurierskiej;
 3.       zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w paczkomacie InPost i było uprzednio opłacone z góry;
 4.        uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 5.       W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.       Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na:
 7.        rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
 •          z góry za pomocą przelewu, karty płatniczej lub serwisu przeznaczonego do obsługiwania płatności elektronicznych;
 •          przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
 1.       W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
  5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej , zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

 

§ 11

Polityka Cookies 

 1.       Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Sprzedawcę informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które to informacje są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty.
 2.       Klient  może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

  

§ 12

Postanowienia końcowe 

 1.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2.       Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.sklep.rolla.pl
 4.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5.       Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 7  regulaminu.
 6.       Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.sklep.rolla.pl treści zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7.       Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  
 8.       Klienci, jak również inne osoby korzystające ze strony www.sklep.rolla.pl, są zobowiązane do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.